راه اندازی چیلرهای جذبی

راه اندازی چیلر جذبی

چیلر های جذبی یکی از مهمترین اجزا در تهویه مطبوع می باشند. به جهت پیچیدگی های آن راه اندازی چیلر جذبی دارای نکات و الزامات فراوان می باشد که باید در این مقاله به پرداخته می شود. به طور کلی برای راه اندازی چیلرهای جذبی می بایست مراحل زیر دنبال شود. البته الزامات و جزئیات باید مطابق دستورالعمل سازنده اجرا شود.

 1. بررسی سیستم الکتریکی
 2. بررسی تجهیزات جانبی
 3. بررسي فشار داخلي
 4. بررسی ترار بودن دستگاه
 5. بررسی مقاومت پمپ های تخليه و مواد جالب در دستگاه با تست مِگِر(megger test)
 6. بررسی سیستم تخلیه
 7. تست حباب برای بررسی نشتی
 8. تنظیم و بررسی کنترل ها و ایمنی بدون مشعل
 9. بررسی عملکرد سیستم ایمنی بدون مشعل
 10. بررسی عملکرد شیرها در هنگام باز و بسته شدن
 11. دادن زمان برای پایین آمدن مولد مبرد و تمیز کردن سطح خارجی اواپراتور
 12. بررسي نشتي و عملکرد مناسب در مشعل
 13. راه اندازی آزمایشی
 14. داده برداری از عملکرد دستگاه

قبل از هر اقدامی جهت راه اندازی سیستم سرمایش لازم است مسیرهای گرمایش زمستاني که به نحوی به دیگ حرارتی با مبدل های مرتبط به کلکتور سرمایش می باشند، با بستن شیرها ایزوله شود. حتی توصیه می شود با قراردادن صفحه های فلزی بین فلنچ شير گرمایش از ایزوله شدن سیستم آب گرم و گرمایش با مسیر سرد مطمئن شوید.

تخلیه چیلر

در صورتی که چیلر جذبی پس از نصب در کارخانه توسط گاز نیتروژن پر شده باشد، لازم است چیلر از گاز نیتروژن خالی شده و سپس به صورت پیوسته عمل تخلیه ادامه یابد. نظر به این که ظرفیت پمپ خلاء نصب شده روی چیلر کم بوده و برای خلاء اولیه مناسب نیست بهتر ایست تخلیه در ابتدای راه اندازی توسط پمپ خلاء قوی تری صورت گیرد. هنگامی که فشار داخلی چیلر به mmHg 750 رسید می توان از پمپ خلأ نصب شده روی چیلر برای ادامه خلاء استفاده نمود ( قبلاً باید از درزبند بودن سیستم مطمئن شد)

تزریق محلول، مبرد و الكل

ورق محلول، مبرد الکل طبق دستورالعمل زیر انجام می گردد. لازم است کلیه تدابیر لازم اتخاذ گردد تا به هیچ وجه امکان نفوذ هوا به داخل چیلر جذبی وجود نداشته باشد.  همچنین  لازم است توجه شود که میزان تزریق هر یک از انواع محلول لیتیم برماید، مبرد و یا الكل مطابق مقادیری که برای هر دستگاه توسط سازنده تعیین شده است انجام گیرد.

مقدار لیتیوم و محلول در چیلر جذبی کریر

مقدار لیتیم و محلول در چیلر جذبی

تزریق محلول لیتیم بروماید

عمل تزریق محلول لیتیم بروماید از طریق شیر به قطر 5/0 که روی خروجی اداکتور قبل ار ورود محلول غلیظ به مبدل حرارتی قرار دارد، انجام می گیرد:

الف: ظرفی از جنس پلی اتیلن که کاملاً تمیز بوده و دارای حجمی حدود ۱۰۰ لیتر باشد تهیه و آن را پر از محلول لیتیوم بروماید می نمایند.

ب: یک شیلنگ ( بطول یک متر و نیم ) تهیه و یک سر آن را به شیر فوق الذکر با بست مطمئن متصل کرده و آن را از انتهای دیگر پر از محلول لیتیم بروماید می کنند به طوری که هوای داخل آن کاملاً تحلیه شود.

ج: مطابق شکل- انتهای آزاد شیلنگ فوق الذکر (به طوری که محلول داخل آن تخلیه نگردد) ، را به داخل ظرف (سطل) ۱۰۰ لیتری پر از معلول ليتيم برماید کرده و در ته آن ثابت

حتما بخوانید!
علت یخ زدن اکسپنشن ولو و عیب یابی اکسپنشن ولو

می کنند. سپس شیر تزریق مجلول را به آرامی باز نموده به طوري که محلول بر اثر اختلاف فشار بین فشار بیرون و فشار داخل چیلر وارد چیلر شود.

تزریق محلول چیلر جذبی

هنگامی که سطح محلول در سطل کاهش یافت، به آن محلول ليتيم بروماید اضافه می شود این عمل را همچنان  تکرار می کنند تا حجم محلول تزريق شده به میزانی که در دستورالعمل چیلر کارخانه سازنده قید شده است برسد.

د: تزریق الکل: 50 درصد میزان الکل را همزمان با تزریق محلول به سیستم تزریق می نمایند.

  تزریق مبرد

تزریق مبرد از طریق شیری که روی لوله خروجی پمپ مبرد نصب شده است انجام می گیرد.

الف: سطل را پر از مبرد ( آب مقطر) كنيد.

ب: شیلنگی (به طول حدود يک متر و نیم ) را از یک طرف به شیر فوق الذکر بابست مطمئن وصل كرده و هوای داخل شیلنگ را با پر کردن آن از آب مقطر تخلیه کنید.

ج: انتهای آزاد شیلنگ را داخل سطح آب مقطر فرو برده و ته سطل ثابت نگهدارید. اکنون شیر فوق الذکر را به آرامی باز کنید به طوری که آب مقطر به داخل چیلر مکیده شود و این عمل را آنقدر تکرار کنید تا حجم مبرد تعریف شده در دستورالعمل به داخل دستگاه تزریق گردد.

د: 50 درصد باقیمانده الکل را همزمان با تزریق مبرد به سیستم تزریق نمائید.

پس از اتمام تزریق محلول، مبرد و الكل، پمپ خلاء را راه اندازی کنید که هوای احتمالی درون چهار تخلیه گردد.

تعیین جهت دوران پمپ های محلول و مبره

پمپ های مبرد و محلول معمولاً  از نوع هرمتیک بوده و کاملا بسته هستند. در نتیجه جهت دوران آن با چشم قابل رویت نمی باشد. بنابراین جهت دوران (عادی و یا معکوس) لازم است با اندازه گیری فشار خروجی هر پمپ تعیین شود.

روی هر یک از شیرهای خلاء واقع در خروجی پمپ محلول و یا پمپ مبرد یک عدد نشان دهنده فشار مرکب نصب کنید ( فاصله هوایی بین شیر و فشارسنج را پر از آب مقطر کنید تا از نفوذ هوای واقع در آن به چیلر جلوگیری شود). در این حالت کنتاکتور مغناطیسی هر یک از پمپ ها را در تابلوی فرمان بفشارید تا پمپ راه اندازی گردد و فشار خروجی پمپ مبرد باید ظرف چند لحظه برقرار گردد. همچنين در این حالت مقدار جریان هر یک از پمپ ها را نیز اندازه گیری نمایید. بعد از اتمام آزمایش فوق قبل از بازی کردن فشار سنج های مرکب دو در پوش را با نوار آماده کرده و بلافاصله پس از باز کردن فشار سنج ها در محل ورودی شیرها نصب کنید.

پمپ های چیلر جذبی

احتیاط و توجه در ضمن راه اندازی اولیه

در روزهای اولیه راه اندازی لازم است از واردکردن شوک به صورت افزایش یا کاهش ناگهانی بار خودداری گردد.

الف: از پایین آوردن درجه حرارت آب برج خنک کننده به میزان خیلی زیاد اجتناب گردد.  درجه حرارت خروجی آب برنج باید به یکی از روش های متداول (شیر سه راهه، شیر دو راهه خاموش و روشن نمودن فن های برج خنک کننده ) کنترل شود. مقدار بخار یا آب داغ ورودی خیلی افزایش نیاید. به طور کلی از تغییرات ناگهانی حتما خودداری گردد.

حتما بخوانید!
علت سرد نکردن چیلر و بررسی جامع آلارم های چیلر تراکمی

ب: قبل از جاری شدن آب بر لوله های آب خنک کن و آب سرد برج، حتما از تمیز بودن لوله ها و فیلترها از نظر براده های آهنی، ذرات جوش و ذرات ماسه و … مطمئن شوید.

ج: پس از آن که مسیرهای آب مصرفی و آب سرد، از آب پر شد. حتما این مسیرها هواگیری شود تا  چنانچه هوای در قسمت بالای لوله ها جمع شده باشد از آنجا خارج گردد. در این مرحله فلانچ ها را زیر نظر بگیرید تا در صورت نشتي برطرف گردد.

د: از تمیزی مسیر بخار نیز با سیستم تخلیه بخار اطمينان حاصل کنید.

   آماده کردن برای راه اندازی چیلر جذبی

 الف: پمپ های آب سرد مصرفی را راه اندازی کنید و شیر آب را به تدریج باز کنید. از اینکه

میزان دبی آب سرد مصرفی در حد تعریف شده باشد مطمئن شوید .

ب: پمپ های آب برج خنک کن را راه اندازی نموده و شیر آب برج خنک کن را به تدریج باز کنید از روشن شدمن چراغ مربوط به جاری شدن آب سرد اطمینان حاصل کنید. ضمناً از این که میزان فلوی آب برج در حد تعریف شده باشد مطمئن شوید.

ج: سیستم آب مصرفی و آب برج خنک کننده را هواگیری کنید. در لوله های بخار، با بازکردن شیر درین، تقطير تشکیل شده را از آن خارج کنید.

عملیات و فعالیت های بعد از راه اندازی

پمپ خلاء را ظرف یک ساعت پس از آغاز راه اندازی چیلر، راه اندازی کنید.

الف: بهره برداری از پمپ خلاء و آزمایش تعداد حباب های گاز

 1. مطمئن شوید که پمپ محلول در حال کار است.
 2. مطمئن شوید که شیر دستی برای برج دستی است.

در این حالت پمپ خلاء را روشن کنید.

 1. شیر ballast مربوط به پمپ خلاء را ببندید.

پمپ خلاء به مدت ده دقیقه به کار خود ادامه دهد. سپس حباب های هوا را که تولید می شود زیر نظر بگیرید. تعداد این حباب ها باید در حد ۱ یا ۲ حباب در دقیقه و یا کمتر باشد. در این حالت میزان خلاء باید کمتر از mmHg 2 باشد.

فعالیت های بعد از راه اندازی چیلر چذبی

توجه: شیر ballast روی پمپ خلاء در ضمن کارکرد پمپ خلاء معمولاً بايد باز نگهداشته شود به جز در مواقعی که تعداد حباب های گاز بررسی و زیر نظر گرفته می شود.

 1. شیر اصلی برج را باز کنید و تعداد حباب های گاز را بعد از 3 یا دقیقه بشمارید.
 2. شیر سیستم تخليه را ببندید و تعداد حباب ها را یک دقیقه بعد بشمارید.
 3. تفاوت حباب های هوا در دو حالت 4 و 5 نشان دهنده گازهای غیرقابل تقطیر می باشد. این مقدار اصولاً باید کمتر از 5 حباب در دقیقه باشد.
 4. پمپ خلاء ده دقیقه بکار خود ادامه دهد و تعداد حباب ها را برای دومین بار اندازگیری نمائید. در صورتی که تعداد حباب ها كاهش نیافت به ترتیب زیر عمل کنید.
 5. روغن پمپ خلاء را تخلیه کنید و از روغن جدید پر کنید.
 6. شير bulls را باز کنید و پمپ خلاء را به مدت ۲ ساعت مورد بهره برداری قرار دهید.
 7. تعداد حباب های هوا را روش فوق الذکر مجدداً اندازه گیری کنید. در صورتی که تعداد حباب ها بعد از ۲ ساعث کاهش نیافت، ممكن است نشتی وجود داشته باشد، بنابراین آزمایش نشتی را انجام دهید.
 8. شیر دستی سیستم تخلیه را ببندید ، دکمه توقف پمپ را فشار دهید. شیر سلونوئید بسته می شود و پمپ از مدار خارج می گردد.
 9. اگر ظرفیت پمپ برج افت کند از بسته بودن شیردستی مطمئن شوید و روغن پمپ خلاء را تعویض کنید.
 10. عملیات برج جهت کنترل میزان حجاب بعد از حدود ۳۰ دقیقه سیستم تخلیه انجام شود.
 11. در بهره برداری عادی، به صورت هفتگی با روشن نمودن سیستم برج در حدود 10 دقیقه گازهای غیر قابل کندانس را از سیستم خارج نمایید.
حتما بخوانید!
بررسی جامع چیلر تراکمی هوا خنک

( توجه شود که اصول راه اندازی با توجه به شرکت سازنده مشابه است و برای جزئیات بیشتر باید به دستورالعمل راه اندازی چیلر شرکت موردنظر رجوع شود)

ب: وضعیت چیلر در حین بهره برداری

 1. در صورت قطع انرژی الکتریکی، کلیه دستگاه ها متوقف می گردد و چیلر از کار باز می ایستد. پس از برقرار شدن انرژی الکتریکی نباید به سرعت بهره برداری آغاز شد
 2. در صورتی که تنظیم کننده پایین بودن درجه حرارت آب مصرفی در حال بهره برداری فعال شود، شیر بخار یا آب گرم به ژنراتور بسته می شود. اما پمپ های آب مصرفی و پمپ محلول به کار خود ادامه می دهند. فعال شدن رله پایین بودن درجه حرارت آب مصرفی در موارد زیر رخ می دهد:
 • در هنگام پایین آمدن درجه حرارت آب سرد مصرفی، شیر بخار یا آب گرم نباید به

صورت خودکار بسته شود.

 • درجه حرارت آب برج خنک کننده ورودی به چیلر بصورت غیرعادی کاهش یابد.
 • بار اواپرتور به میزان غیرعادی پایین باشد.
 1. در صورتی که جریان آب مصرفی قطع شود، شیر بخار یا آب گرم بسته شده و پمپ های محلول و مبرد از مدار خارج می گردد.
 2. همانطور که گفته شد در صورتی که شرایط راه اندازی چیلر فراهم باشد، با فشردن کلید راه اندازی بهره برداری از چیلر به صورت معمولی صورت می گیرد.

بعد از راه اندازی، پمپ مبرد بلافاصله راه اندازی نمی گردد. موقعی که مبرد در اواپراتور ایجاد شده و سطح مبرد در تانک مبرد تشکیل شود و سطح مبرد در تانک مبرد سوئیچ سطح را فعال کند، پمپ مبرد نیز به مدار خواهد آمد. بعد از آن درجه حرارت آب سرد مصرفی توسط کنترل کننده، تنظیم خواهد شد. در طول بهره برداری، سطح مبرد در سینی اواپراتور و سطح محلول در جاذب بر حسب مقدار باری که از چیلر گرفته می شود متغير خواهد بود.

ج: بررسی غلظت محلول

در حین بهره بردای از چیلر جذبی، غلظت محلول غلیظ در خروجی ژنراتور باید حدود 63 تا 64 درصد باشد. در بار کامل، محلول تا بیشترین مقدار ممكن غليظ می گردد. بنابراین در ضمن استفاده از چیلر جذبی در بار کامل باید دقت ویژه ای به میزان غلظت محلول بشود.

اندازه گیری غلظت لیتیوم بروماید

اندازی گیری غلظت لیتیم برماید

تحریریه تیم خدمات فنی مهندسی به فیکس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *