عیب یابی چیلر جذبی

عیب یابی چیلر جذبی

عیب یابی چیلر جذبی به صورت دقیق و صحیح مستلزم تخصص کافی و انجام برخی بازرسی ها و آزمایشات ویژه است. اما در موارد ساده می توان بازبینی های اولیه برخی از عیوب را تشخیص داد و احتمال های مختلفی را جهت بررسی دقیق تر مد نظر گرفت. ابتدا در این مقاله این عیوب در قسمت های مختلف چیلر بررسی می کنیم و مشکلات و ایرادات مختلف اجزای چیلر به طور کامل بررسی می کنیم. در برخی از ایرادات در چیلر جذبی به اجزای چیلر بستگی دارد که باید به طور دقیق بررسی گردد.

برای عیب یابی چیلر تراکمی می توانید مقاله عیب یابی چیلر تراکمی را مطالعه کنید.

ورودی و خروجی های چیلر جذبی

رفع عیوب و اشکالات احتمالی

در شرایطی که عدم سرمایش اتفاق می افتد می توان موارد ذکر شده در جدول زیر  را در نظر داشت.

جدول 1: علل احتمال عدم سرمایش در چیلرها و نحوه رسیدگی به آنها

علل احتمالیمواردی که باید بررسی کرد
سیکل جاذبدبی نامناسب مبرد
کارکرد نامناسب اینورتر و کنترل
ناكافي بودن افزودنی
بالا یا پایین بودن زیاد دمای ورودی آب خنک کن
کریستالیزه شدن
شرایط مکش ضعیف
شیرکنترل بخارسیگنال شير کنترل بررسی شود
کنترل دمای آب سردعملکرد نامناسب ریزپردازنده
عملکرد نامناسب حسگر دما
سیکل مبردشارژ بیش از حد مبرد
نشتی میرد به سمت جاذب ناشی از خوردگی
رسوب گرفتگی لوله ها
چرخش معکوس در پمپ مبرد
بسته نبودن شیر مبرد
آلوده شدن مبرد
سیستم آب خنک کنافت ناکافی دمای آب خنک کن در اثر رطوبت بالا
کمبود میزان آب خنک کن
رسوب گرفتگی لوله ها
نشتی آب از مخزن در اثر خوردگی و یا خرابی واشرها
سیستم آب سردبیش از اندازه بودن دبی آب سرد
رسوب گرفتگی لوله ها
نشتی در مخزن
مبدل های حرارتی محلولکم شدن دبی  جاذب  به علت خرابی لوله ها
کم شدن دبی جاذب به علت گرفتگی میل
عوامل خارجیاضافه شدن بار
کم بودن دستگاه های هواساز
حتما بخوانید!
راه اندازی چیلرهای جذبی

به علاوه موارد فوق و اشکالاتی که توسط کاربر تشخیص داده می شود، می توان باتوجه به اخطارهایی که خود دستگاه صادر می کند نیز به عیب یابی چیلر جذبی و تعمیر چیلر جذبی پرداخت. طبیعتا بسته به شرکت تولید کننده چیلر، این اخطارها و فرایند بررسی آن متفاوت است ولی در عین حال در این بخش سعی شده تا به صورت کلی در جدول این مطالب پرداخته شود.

اجزای چیلر جذبی

 اشکالات احتمالی برای عیب یابی چیلر جذبی

جدول2: انواع اشکالات و علل احتمالی و روش رسیدگی

اخطار و اشکالاشکال احتمالیملاحظات
دمای پایین آب سرداشکال در شیر کنترل سوختبررسی سیگنال بین شیر کنترل و چیلر
حسگر دمای آب خروجیتعويض حسگر
خرابی ریزپردازندهتعویض ریز پردازده
پایین بودن دمای آب خنک کن

پایین بودن دبی آب سرد

پایین بودن یا تغییر ناگهانی بار سرمایی

کم شدن توانایی در نگهداری آب سرد

بررسی سیستم سرمایشی
دبی کم آب سرداشکال در سوییج جریان با تنظیم آنتعویض یا تنظیم سوییچ
ناکافی بودن ظرفیت پمپ آب سردبررسی مدار آب سرد
مقاومت در مدار آب سرد زیاد است
اشکال در شیر کنترل فشار در مدار آب سرد
وجود هوا در مدار آبهواگیری مدار آب سرد
اشکال در پمپ جاذبعدم حرکت پمپ در اثر کریستالیزه شدنکریستال زدایی
عدم حرکت پمپ در اثر اشيا خارجیتمیز کردن پمپ
خرابی کویل موتور پمپتعویض استاتور
دبی بالای جاذبتنظیم دبی
اشکال در اینونتورتعويض، تعمیر و با تنظيم آن
دبی آب خنک کناشکال در سوییچ جریان یا تنظیمتعوض یا تنظیم سوییچ
ناکافی بودن ظرفیت پمپ آب خنک کنبررسی مدار آب خشک کن
مقاومت در مدار آب خنک کن زیاد است
اشکال در شیر کنترل فشار در مدار آب خشک کن
وجود هوا در مدار آبهواگیری مدار ب خنک کن
پمپ میردعدم حرکت پمپ در اثر اشیا خارجیتمیز کردن پمپ
آلوده شدن مبردپید کردن منبع آلودگی و تعمیر آن
اشکال در رله حرارتیتعویض یا تنظیم رله
اشکال در پمپ سیستم تخلیهعدم حرکت پمپ خصوصا در زمستانحرکت دادن پولی پمپ با دست
عدم حرکت پمپ در اثر خوردگی ناشی از مبردتعویض موتور
اشکال در رله حرارتیتعویض یا تنظیم رله
دمای بالا در ژنراتوراشکال در مکشانجام فرآیند سیستم تخلیه /بررسی نشتی
ناکافی بودن دبی جاذببررسی پمپ جاذب/ تنظیم دمپرهای محلول/ کریستالیزه شدن/ کمبود افزودنی ها/ کمبود محلول
اشکال در سیستم آب خنک کنمراجعه شود به بند مربوطه
فشار بالا در ژنراتوراشکال در مکشانجام فرآیند سیستم تخلیه /بررسی نشتی
ناکافی بودن دبیبررسی پمپ جاذب/ تنظیم دمپرهای محلول/ کریستالیزه شدن/ کمبود افزودنی ها/ کمبود محلول
اشکال در سیستم آب خنک کنمراجعه شود به بند مربوطه
کمبود میزان محلول در ژنراتوردبی کم مبردبررسی پمپ جاذب/ تنظیم اینور تور و ریز پردازنده / بررسی مبدل حرارتی/ کریستالیزه شدن
ورود بیش از حد بخارتنظیم ورودی بخار
غلظت بیش از حداشکال در مکشانجام فرآیند سیستم تخلیه /بررسی نشتی
ناکافی بودن دبی جاذببررسی پمپ جاذب/ تنظیم دمپرهای محلول/ کریستالیزه شدن/ کمبود افزودنی ها/ کمبود محلول
اشکال در سیستم آب خنک کنمراجعه شود به بند مربوطه
ورود بیش از حد بخارتنظیم ورودی بخار/ اشکال در ریزپردازنده
ظرفیت کمتنظیم نادرست شیر کنترل ظرفیتتنظیم شیر برای تعیین دما به وسیله کلید تنظیم کنترل کننده نقطه ای
پایین بودن غلظت محلول در ژنراتور در ظرفیت کاملافزایش فشار بخار، کنترل فیلترها و تله بخار اتصالات و سیستم کندانسور
نیاز به الکل اکتیلافزدون الکل اکتیل
کاهش جریان آب سرد یا بالا بودن دمای آنکنترل فن برج، کنترل فیلترها و شیرها
جرم گرفت لوله ها

( انتقال حرارت ضعیف)

پاک کردن  و جرم زدایی لوله ها و سختی گیری از آب در صورت لزوم
عملکرد نادرست محافظ سیکل (غلظت پایین)کنترل مقدار مبرد، تنظیم کلیدهای حرارتی و عملکرد شیرهای انتقالی
خاموش شدن دستگاه توسط کنترل کننده های محافظپمپ آب کندانسور و با آب سرد شده توسط محافظ آمپر و با کلید های محافظ جریان آب قطع شده اندتنظیم مجدد و تعیین علت خاموشی دستگاه
پمپهای محلول و مبرد توسط محافظ

جریان برق از کار افتاده است.

تنظیم مجدد و تعیین علت خاموشی دستگاه
خاموش شدن به دلیل قطع کلید کنترل دمای پایینکنترل تنظیم بودن قطع کننده، تنظیم مجدد آن بر اساس درجه تعیین شده آب سرد خروجی، تنظیم شیرکنترل ظرفیت و اطمینان از بسته بودن آن
کرستال شدن هنگام روشن کردن بادر طول کار دستگاهعملکرد نادرست کنترل ها

(افزاش غلظت)

کنترل مقدار مایع مبرد،میزان بودن کلیدهای حرارتی و عمکرد شیر انتقالی
کرستال شدن هنگام خاموش بودن دستگاهعدم کیفیت رقیق سازیکنترل کلید شناور رقیق سازی ، محلول رقیق باید به میزان 56 درصد  یا کمتر رقیق شود.( هنگام خاموش بودن)
افت شدید جاذبنشتی در دستگاهتعیین میزان مواد غیرقابل تقطیر، تجزیه محلول جاذب برای تشخیص نشتی هوا، تست نشتی و تعمیر در صورت لزوم
کاهش مواد افزودنیتجزیه محلول به منظور تعیین لزوم افزودن مواد افزودنی به آن
کاهش خلا در زمان خاموشی دستگاهوجود نشتی در دستگاهتست نشتی دستگاه و تعمیر در صورت لزوم
عدم کارکرد صحیح سیستم تخلیهافزایش مواد غیر قابل تقطیر و تجمع آن در سیستم تخلیه به گونه ای که امکان پمپ کردن آن توسط سیستم تخلیه وجود نداردتعیین میزان تجمع مواد غیرقابل تقطیر، تجزیه نمونه محلول جاذب برای تشخیص نشتی و یا لزوم افزودن مواد بازدارنده، تست نشتی و تعمیر و افزودن مواد بازدارنده در صورت لزوم
عدم قرار گیری صحیح شیرهای سیستم تخلیهکنترل شیرها
کریستال کردن سیستم تخلیهکریستال زدایی

اجزای چیلر جذبیتحریریه تیم خدمات فنی مهندسی به فیکس

حتما بخوانید!
مقایسه چیلر و وی آر اف

4 دیدگاه برای “عیب یابی چیلر جذبی

 1. مهمان گفته:

  سلام
  ما یکدستگاه چیلر ابزوبشن داریم که وقتی روشن و دمای محلول غلیظ آن بالا است وکیوم نمیشود اما وقتی شیر بخار بسته و دکای آن پایین میاید به راحتی وکیوم میشود.بنظر شما اشکال کار از کجاست و چرا اینطوری شده؟

  • تحریریه به فیکس گفته:

   سلام
   دستگاه شما احتمال دارد که نیاز به اسیدشویی داشته باشد و یا برج خنک کننده نیاز به سرویس دارد و گردش آب برج خنک کننده بررسی شود
   برای نظر قطعی باید دستگاه از نزدیک بازدید شود.

 2. احمد گفته:

  باسلام
  علت ضعیف بودن لیتیوم بروماید و خطای protectve limit
  weak litum leaving absorber چیست و راه حل رفع آن چیست در ضمن سنسور آبزوربشن سولوشن هم دمای بالای شصت درجه نشان میدهد و چشمک میزند
  لطفا راهنمایی فرمایید

 3. محمد گفته:

  سلام یک دستگاه چیلر ابارا جذبی داریم هنگام روشن شدن خطا 53 می دهد که مربوط به مشعل هست ولی همه اجزا مشعل درست کار میکنن اشکال از چیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *