تست

    تماس بگیرید

    تفاوت چیلرهای تراکمی و چیلرهای جذبی در مبرد در گردش این چیلرهای آبی می باشد. در چیلر های تراکمی مبرد ها عموما فریون های شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرد در صورتی که در چیلرهای جذبی آبی از آب مقطر به عنوان مبرد استفاده می گردد. در چیلرهای تراکمی آبی جهت تراکم از انواع کمپرسورهای برودتی استفاده می گردد که می توان به انواع کمپرسورهای سیلندر پیستونی، اسکرو، اسکرال و سانتریفیوژ اشاره کرد. اما در چیلرهای جذبی انرژی جهت جابجایی مبرد به وسیله انرژی حرارتی و مشعل و موتورخانه بخار تامین می گردد. در چیلرهای تراکمی جابجایی مبرد و حرکت آن به وسیله کمپرسور انجام می گیرد. کمپرسورهای چیلرهای تراکمی آب خنک به وسیله انرژی الکتریکی حرکت خود را انجام می دهد. اما در چیلرهای جذبی آبی انرژی قابل مصرف انرژی حرارتی می باشد.

    اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید