کمپرسور تبرید چیلر مهمترین جز از یک مدار برودت تراکمی میباشد. جهت آشنایی با انواع کمپرسور چیلر ابتدا باید با سیکل برودت چیلر اشنا شویم که در ابتدا به تشریح آن میپردازیم.

در ﺳﻴﻜﻞ ﺗﺮاﻛﻤﻲ ﻣﺎده ﻣﺒﺮد در اﺑﺘﺪا وارد ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﻣﻲ ﺷﻮد، در اﺛﺮ ﺗﺮاﻛﻢ در ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر، ﮔﺎز ﻣﺒﺮد داغ و ﻓﺸﺮده ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻛﻨﺪاﻧﺴﻮر ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد.

در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺒﺮد، ﻣﻘﺪاري از ﺣﺮارت ﺧﻮد را ﺑﻪ آب ﻳﺎ ﻫﻮاي ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻣﺎده ﻣﺒﺮد ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺪاري از ﮔﺮﻣﺎي ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻳﻊ درآﻣﺪه، و در اﻧﺘﻬﺎي ﻛﻨﺪاﻧﺴﻮر ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪار ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اواﭘﺮاﺗﻮر رواﻧﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد.

ﻣﺎده ﻣﺒﺮد از ﺷﻴﺮ اﻧﺒﺴﺎط ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪه ﺗﺎ در اﺛﺮ اﻧﺒﺴﺎط، ﻓﺸﺎر آن ﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ورود ﺑﻪ اواﭘﺮاﺗﻮر ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﺎز و ﻣﺎﻳﻊ در ﻣﻲ آﻳﺪ.

ﻣﺒﺮد ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺎز و ﻣﺎﻳﻊ در ﺣﻴﻦ ﻋﺒﻮر از اواﭘﺮاﺗﻮر داﺋﻤﺎً ﮔﺮﻣﺎي آب ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ را ﺟﺬب ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎي ﺧﺮوﺟﻲ اوﭘﺮاﺗﻮر ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﺎﻣﻼً ﺑﻪ ﺷﻜﻞ گاز در آﻣﺪه و آﻧﮕﺎه از ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻜﺶ وارد ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﺷﺪه و ﭼﺮﺧﺶ ﻣﺪار ﻓﻮق ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮق در ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر تبرید ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﻜﺮار ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺳﻴﻜﻞ ﺗﺮاﻛﻤﻲ ﺗﺒﺨﻴﺮي داراي ﺳﻪ ﻣﺪار ﻣﺒﺮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.


مداربندی مبرد در چیلر تراکمی

سیکل چیلر

ﻣﺪار ﮔﺎز راﻧﺶ (ﮔﺎز داغ)

کمپرسور چیلر

اﻳﻦ ﻣﺪار از ﺷﻴﺮ ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺑﻪ ورودي ﻛﻨﺪاﻧﺴﻮر ﺧﺘﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد در ﻣﻮﻗﻊ ﻛﺎر ﭼﻴﻠﺮ اﻳﻦ ﻣﺪار داغ ﺑﻮده و داراي ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻗﻄﺮ ﻣﺪار راﻧﺶ از ﻣﺪار ﻣﻜﺶ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ اﺳﺖ.

ﻣﺪار ﻣﺎﻳﻊ

ﻣﺪار ﻣﺎﻳﻊ از ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺮوﺟﻲ در ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻛﻨﺪاﻧﺴﻮر ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺑﻪ ورودي ﺷﻴﺮ اﻧﺒﺴﺎط ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﻣﺴﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﺪار ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﺮ وﻳﺲ واﻟﻮ- ﭼﺎرﺟﻴﻨﮓ واﻟﻮ ﻓﻴﻠﺘﺮ دراﻳﺮ، ﺳﻮﻟﻮﻧﻮﺋﻴﺪ واﻟﻮ، ﺳﺎﻳﺖ ﮔﻼس و اﻛﺴﭙﻨﺸﻦ واﻟﻮ ﻗﺮار دارد.

ﻣﺪار ﮔﺎز ﻣﻜﺶ

مدار مکش کمپرسور

ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ اي ﻛﻪ اواﭘﺮاﺗﻮر را ﺑﻪ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر وﺻﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻣﺪار ﻣﻜﺶ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد، در ﻳﻚ ﭼﻴﻠﺮ اﻳﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﻗﻄﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ دارد. ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻜﺶ از ﺧﺮوجي اواﭘﺮاﺗﻮر ﺑﻪ ﺷﻴﺮ ﻣﻜﺶ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر وﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺧﺮوﺟﻲ اواﭘﺮاﺗﻮر و ﺷﻴﺮ ﻣﻜﺶ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺗﺎ از ورود ذرات و ﺑﺮادهﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد. ﻣﺪار ﻣﻜﺶ را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﺮد ﺑﻮدن و اﻳﺠﺎد ﻗﻄﺮات ﻧﺎﺷﻲ از رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻮا ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻠﻮگ ﻳﺮي از ﺗﻠﻔﺎت ﺳﺮﻣﺎﻳﻲ، ﻋﺎﻳﻖ ﻛﺎري ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻋﺎﻳﻖ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻜﺶ و اواﭘﺮاﺗﻮر ﭼﻴﻠﺮ و اواﭘﺮاﺗﻮر ﭼﻴﻠﺮ از ﻧﻮع ﻻﺳﺘﻴﻚ اﺑﺮي ﻏﻴﺮ آﺗﺶ ﮔﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﺎﻳﻖ آﻳﺮو ﻓﻠﻜﺲ ﻣﻌﺮوف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﺎﻳﻖ ﻛﺎري ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻜﺶ ﺧﻴﻠﻲ اﻫﻤﻴﺖ داﺷﺘﻪ ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ و ﻛﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. ﺿﺨﺎﻣﺖ اﻳﻦ عاﻳﻖ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﻌﻤﻮل ﺣﺪود ٢٠ ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ اﺳﺖ.

ﺷﺮح ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﻴﻠﺮ آﺑﻲ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﻳﻚ ﭼﻴﻠﺮ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر- اواﭘﺮاﺗﻮر- ﻛﻨﺪاﻧﺴﻮر- ﺷﻴﺮ اﻧﺒﺴﺎط ﻛﻪ روي ﻳﻚ ﺷﺎﺳﻲ ﺳﻮار ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻘﻴﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺷﻴﺮآﻻت و ﻛﻨﺘﺮل ﻫﺎ در ﻣﺪار آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻚ ﭼﻴﻠﺮ ﻳﻚ ﭼﻴﻠﺮ آﺑﻲ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

 • ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر
 • ﻛﻨﺪاﻧﺴﻮر
 • اواﭘﺮاﺗﻮر
 • ﺷﻴﺮ اﻧﺒﺴﺎط (اﻛﺴﭙﻨﺸﻦ واﻟﻮ)
 • ﺷﻴﺮ ﺷﺎرژ ﮔﺎز
 • ﺷﻴﺮ اﻃﻤﻴﻨﺎن
 • ﻓﻴﻠﺘﺮ دارﻳﺮ (ﻣﻐﺰي ﺧﺸﻚ ﻛﻦ)
 • ﺳﻮﻟﻮﻧﻮﺋﻴﺪ واﻟﻮ (ﺷﻴﺮ ﺑﺮﻗﻲ)
 • ﺳﺎﻳﺖ ﮔﻼس
 • ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺸﺎر روﻏﻦ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر
 • ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺸﺎر ﻗﻮي و ﺿﻌﻴﻒ
 • ﮔﻴﺞ ﻓﺸﺎر روﻏﻦ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر
 • ﮔﻴﺞ ﻓﺸﺎر ﻗﻮي
 • ﮔﻴﺞ ﻓﺸﺎر ﺿﻌﻴﻒ
 • ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮر
 • ﺗﺎﻳﻤﺮ
 • ﺑﻲ ﻣﺘﺎل
 • ﻓﻴﻮز
 • ﻣﻴﻨﻲ ﭘﻲ - ال- ﺳﻲ PLC (رله های هوشمند)
 • ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت (ﻛﻨﺘﺮل دﻣﺎي آب)
 • آﻧﺘﻲ ﻓﺮﻳﺰ (ﻛﻨﺘﺮل ﺿﺪ ﻳﺦ زدﮔﻲ)
 • ﻓﻠﻮﺳﻮﺋﻴﭻ
 • ﻟﺮزه ﮔﻴﺮ
 • ﺷﻴﺮ راﻧﺶ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر
 • ﺷﻴﺮﻣﻜﺶ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر
 • ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي راه اﻧﺪاز ﭼﻴﻠﺮ
 • ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺎز
 • ﺗﺎﺑﻠﻮي ﺑﺮق

انواع ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر چیلر تراکمی

ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎ در واﻗﻊ ﻗﻠﺐ ﭼﻴﻠﺮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﭼﻴﻠﺮﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﻓﺸﺎر ﻣﺒﺮد را ﺑﺎﻻ ﺑﺮده و در ﺷﻴﺮ اﻧﺒﺴﺎط ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻓﺸﺎر را ﭘﺎﺋﻴﻦ آورده و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ دﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي اﻓﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، زﻳﺮا ﻓﺸﺎر و دﻣﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ دارﻧﺪ. در ﻳﻚ ﭼﻴﻠﺮ ﮔﺎز ﺧﺮوﺟﻲ از اواﭘﺮاﺗﻮر ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮا ﮔﻴﺮد و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر زﻳﺎد ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن در ﻣﺪار اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ رواﻧﻪ ﻛﻨﺪاﻧﺴﻮر ﺷﻮد. دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﮔﺎز را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار داده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﺸﺮده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﻳﺎ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.

کمپرسور چیلر

ﻛﻤﭙﺮسورﻫﺎي ﻧﻮع رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ (ﺿﺮﺑﻪ اي)

ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎي رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﭘﻴﺴﺘﻮﻧﻲ از ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﻴﻠﻨﺪر ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ در داﺧﻞ ﺳﻴﻠﻨﺪر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺗﻮر اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﻳﻚ ﭘﻴﺴﺘﻮن ﺣﺮﻛﺖ ﺗﻨﺎوﺑﻲ دارد و در ﻫﺮ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﮔﺎز ﻣﺒﺮد داﺧﻞ ﺳﻴﻠﻨﺪر ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﮔﻔﺘﻪ و ﻣﻮﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﻓﺸﺎر آن ﺑﻪ ﺣﺪ ﻻزم رﺳﻴﺪ، از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻮﭘﺎپ ﻫﺎ(درﻳﭽﻪﻫﺎ) ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻓﻨﺮي ﺑﺴﺘﻪ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ از ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﺧﺎرج ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﻟﺬا در دو ﻃﺮف ﭘﻴﺴﺘﻮن در ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر، ﻳﻚ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻛﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺎز اواﭘﺮاﺗﻮر وارد ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻳﻚ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر زﻳﺎد ﻛﻪ ﮔﺎز ﭘﺲ از ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺷﺪن از آﻧﺠﺎ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮد.

کمپرسور رفت و برگشتی

در واﻗﻊ ﻋﻤﻞ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﻋﻜﺲ ﻣﻮﺗﻮر دﻳﺰل اﺳﺖ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ در ﻣﻮﺗﻮر دﻳﺰل ﮔﺎز ﻓﺸﺮده و ﻣﺤﺘﺮق و ﻣﻨﺒﺴﻂ ﻣﻲ ﮔﺮدد و در اﺛﺮ اﻧﺒﺴﺎط ﭘﻴﺴﺘﻮن را ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ در آورده و ﻣﻴﻞ ﻟﻨﮓ را ﻣﻲ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪ، ﻟﺬا ﻣﺎ اﻧﺮژي ﺣﺎﺻﻞ از اﺣﺘﺮاق و اﻧﺒﺴﺎط ﮔﺎز را ﺻﺮف ﮔﺮدش ﻣﻴﻞ ﻟﻨﮓ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ، وﻟﻲ در ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎي ﺗﺒﺮﻳﺪ ﻣﻴﻞ ﻟﻨﮓ، ﻛﻪ ﭘﻴﺴﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮق ﻳﺎ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺮق ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ درآﻣﺪه و ﭘﻴﺴﺘﻮن ﻫﺎي ﮔﺎز داﺧﻞ ﺳﻴﻠﻨﺪر را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار داده و ﺑﻴﺮون ﻣﻲ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ و در اﻳﻦ ﻣﻮرد اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ را ﺻﺮف ﻓﺸﺮدن و ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻛﺮدن ﮔﺎز ﻣﻲ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ. ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ﺗﺮ در ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎي ﺗﺒﺮﻳﺪ ﻣﻴﻞ ﻟﻨﮓ ﺣﻜﻢ روﺗﻮر را داﺷﺘﻪ و اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر اﺳﺘﺎﺗﻮر دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﻧﻮاع ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎي رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺳﺮد ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎي رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﻛﻪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﺒﺮﻳﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﻧﺪ.

 • ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎي ﻧﻮع ﺑﺴﺘﻪ
 • ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎي ﻧﻮع نیمه بسته
 • ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎي ﻧﻮع ﺑﺎز

ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎي ﻧﻮع ﺑﺴﺘﻪ

کمپرسور بسته

اجزای کمپرسور بسته

این کمپرسورها در دستگاه های سرد کننده خانگی و تجاری مورد استفاده قرار میگیرند. معمولا در ظرفیت های پایین مورد استفاده قرار میگیرند. این کمپرسورها در مینی چیلر مورد استفاده قرار میگیرند در حال حاضر این کمپرسور ها با کمپرسورهای اسکرال چیلرهای تراکمی جایگزین شده اند.

ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ در ﻳﻚ ﻗﺎب ﻧﻔﻮذﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و ﻣﻮﺗﻮر و ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر در ﻳﻚ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺑﻲ ﻣﻨﻔﺬ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه و ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﻧﻴﺮوي ﭼﺮﺧﺸﻲ ﺧﻮد را از ﻣﺤﻮر ﻣﻮﺗﻮر درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن دور ﻣﻮﺗﻮر ﻣﻲ ﭼﺮﺧﺪ.

ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎي ﻧﻮع ﻧﻴﻤﻪ ﺑﺴﺘﻪ

کمپرسور نیمه بسته

در اﻳﻦ ﻧﻮع ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﻫﺎ اﻣﺘﺪاد ﺑﺪﻧﻪ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻔﻈﻪ اي ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود و از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﺟﺰاء اﻳﻦ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﺑﺎ ﭘﻴﭻ و ﻣﻬﺮه ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﺷﺪه و اﺗﺼﺎل ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﺎ رﺟﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ روش اﺳﺖ، در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮ آن آﺳﺎن اﺳﺖ و ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ آن را ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﺗﻌﻤﻴﺮﭘﺬﻳﺮ ﻳﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ.

در ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت و ﺳﺮد ﻛﺮدن اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر اﺳﺖ. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺎز ﻣﺒﺮد سرد ﻛﻪ از ﺳﻤﺖ اواﭘﺮاﺗﻮر وارد ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﻣﻲ ﺷﻮد ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻣﻜﺶ و ﺳﻴﻠﻨﺪرﻫﺎ از روي ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر ﻋﺒﻮر ﻛﺮده و آن را ﺧﻨﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

در اﻳﻦ ﻧﻮع ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺗﻮر و ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﺮﺳﻴﻠﻨﺪر، ﺳﻴﻠﻨﺪر- ﺳﻮﭘﺎپ ﻫﺎي راﻧﺶ و ﻣﻜﺶ- ﻣﻴﻞ ﻟﻨﮓ- ﭘﻴﺴﺘﻮن ها - ﺷﺎﺗﻮن ﻫﺎ روﺗﻮر و اﺳﺘﺎﺗﻮر ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ و ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.

جزئیات کمپرسور نیمه بسته

ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎي ﻧﻮع ﻧﻴﻤﻪ ﺑﺴﺘﻪ راﻳﺠﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎي ﭼﻴﻠﺮﻫﺎي ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻄﺒﻮع در اﻳﺮان ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻴﺶ از ٤٠ ﺳﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻧﻮع ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر در ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﭼﻴﻠﺮﻫﺎي داﺧﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. راﻧﺪﻣﺎن اﻳﻦ ﻛﻤﭗرﺳﻮرﻫﺎ در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده و از ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آﻧﻬﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﻣﻮﺗﻮر اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ اﺳﺖ.

ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎي ﻧﻮع ﺑﺎز

کمپرسور باز رفت و برگشتی

ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎي ﻧﻮع ﺑﺎز در ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻄﺒﻮع ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ، در اﻳﻦ ﻧﻮع ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژي از اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ ﻛﻤﭙﺮسور ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺴﻤﻪ ﻳﺎ ﻛﻮﭘﻠﻴﻨﮓ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر از اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر ﺟﺪا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﭼﻴﻠﺮﻫﺎي ﺑﺎ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﺑﺎز اﮔﺮ اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر ﺑﺴﻮزد، ﺗﺎﺛﻴﺮي در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺒﺮﻳﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از ﻣﻌﺎﻳﺐ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎي ﺑﺎز، اﻣﻜﺎن ﻧﺸﺖ ﻣﺒﺮد از ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺮوج اﻧﺘﻬﺎي ﻣﻴﻞ ﻟﻨﮓ در روي ﺑﺪﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎً اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ را Seal ﻳﺎ ﻛﺎﺳﻪ ﻧﻤﺪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ. در ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻤﻮﻣﺎً Sealﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ داراي ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻮده و ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

روﻏﻦ در ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺗﺠﻤﻊ روﻏﻦ (ﻛﺎرﺗﺮ) اﺑﺘﺪا از ﺻﺎﻓﻲ (Oil Screen) ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮده و ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻤﭗ روﻏﻦ ﺑﻪ ﻣﺠﺎري ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه در روي ﻣﻴﻞ ﻟﻨﮓ راﻧﺪه ﺷﺪه ﺳﭙﺲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻮراخ ﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﻣﻴﻞ ﻟﻨﮓ ﻳﺎﻃﺎﻗﺎن ﻫﺎ و ﺳﻴﻠﻨﺪر و ﭘﻴﺴﺘﻮن روﻏﻦ ﻛﺎري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻣﺤﻔﻈﻪ Seal ﻧﻴﺰ روﻏﻦ ﻛﺎري ﻣﻲ ﮔﺮدد.

ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎي ﻧﻮع ﺣﻠﺰوﻧﻲ (اﺳﻜﺮال)

کمپرسور اسکرال

ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎي اﺳﻜﺮال از دو ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ.

١- ﻣﺎرﭘﻴﭻ ﺳﺎده (Fixed Scroll)

2 - ﻣﺎرﭘﻴﭻ ﻣﺘﺤﺮك (Orbiting Scroll)

در اﻳﻦ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎ ﻣﺎرﭘﻴﭻ ﻣﺘﺤﺮك ﺣﻮل ﻣﺤﻮر ﺧﻮد ﭼﺮﺧﺶ ﻳﺎ ﮔﺮدش ﻧﺪارد ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دوراﻧﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻋﻤﻞ ﺗﺮاﻛﻢ در ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر اﺳﻜﺮال ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت اﺳﻜﺮال ﻣﺘﺤﺮك و ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ. اﺳﻜﺮال ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻳﺴﺘﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه اﻣﺎ اﺳﻜﺮال دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻣﺘﺤﺮك اﺳﺖ ﻫﻤﻮاره در ﺣﺎل ﺣﺮﻛﺖ در اﺳﻜﺮال ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ. در ﻃﻲ ﺗﺮاﻛﻢ در اﻳﻦ ﻧﻮع ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﺗﻨﻬﺎ دو ﺟﺰء (اﺳﻜﺮال ﺛﺎﺑﺖ و اﺳﻜﺮال ﻣﺘﺤﺮك) ﻛﺎر ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻛﺮدن ﮔﺎز را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎي رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﺣﺪوداً ١٥ ﻗﻄﻌﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.

ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻛﺎرﻛﺮد ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر اﺳﻜﺮال ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ دوران اﺳﺖ. در دوران اول اﺳﻜﺮال ﻣﺘﺤﺮك دو ﻗﺴﻤﺖ از ﮔﺎز ﻣﻜﺶ را ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﻲ ﺑﻠﻌﺪ و ﺑﻪ داﺧﻞ دو ﺣﻔﺮه ﻫﻼﻟﻲ ﺷﻜﻞ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ دو اﺳﻜﺮال ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﻣﻲ ﻛﺸﺪ.

در دوران دوم ﮔﺎز ﺑﻠﻌﻴﺪه ﺷﺪه ﺗﺎ ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد. در دوران ﺳﻮم اﻳﻦ دو ﻗﺴﻤﺖ، ﮔﺎز آﻧﻘﺪر ﻓﺸﺎرﺷﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﺸﺎر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ و از ﻃﺮﻳﻖ درﻳﭽﻪ تخلیه ﺑﻪ ﺻﻮت ﻋﻤﻮدي ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

در ﻫﺮ دوران ﮔﺎز ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ اﺳﻜﺮال ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪه و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ اﺳﻜﺮال ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﻮد ﻓﺸﺎرش ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲﺷﻮد. در ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎي اﺳﻜﺮال ﻫﺮ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻜﺶ (Suction) و ﺗﺨﻠﻴﻪ (Discharge) ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و ﻣﺪاوم اﺳﺖ.

برش کمپرسور اسکرال

ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎي اﺳﻜﺮال داراي ﻣﺰاﻳﺎي ﻣﺘﻌﺪدي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎي رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

 • ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﻮﭘﺎپ ﻫﺎي ﻣﻜﺶ و راﻧﺶ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺬف اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﺒﺮد و ارﺗﻌﺎﺷﺎت و ﺻﺪاﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از وﺟﻮد آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
 • ﻣﺎرﭘﻴﭻﻫﺎ (Scroll) ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻓﻀﺎي ﻣﺮده اي ﻧﺪارﻧﺪ و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﻛﻪ راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺠﻤﻲ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎ ﺗﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ١٠٠ درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺘﺤﺮك ﻛﻤﺘﺮ، ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺧﺮاﺑﻲ ﻫﺎ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﮔﺮدد.
 • ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎي اﺳﻜﺮال در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻪ درون ﻣﺎرﭘﻴﭻ ﻫﺎ ﻣﻘﺎوم ﺑﻮده و آﺳﻴﺐ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ دﻳﺪ.
 • ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎي اﺳﻜﺮال ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺤﺪودي دارد ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺎﻻﻧﺲ آن ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد زﻳﺮا ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﻜﺶ و ﺗﺨﻠﻴﻪ در اﻳﻦ ﻧﻮع ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﻣﺪاوم اﺳﺖ.

ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎي ﻧﻮع دوراﻧﻲ ﭘﻴﭽﻲ (اﺳﻜﺮو)

کمپرسور اسکرو

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه در ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎي دوراﻧﻲ ﭘﻴﭽﻲ، رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ اﻳﻦ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎ در ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از ٥٠ ﻛﻴﻠﻮوات ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎي رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎي دوراﻧﻲ ﭘﻴﭽﻲ عمدتا از دو ﭼﺮخ دوار (روﺗﻮر)ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ داراي ﭼﻬﺎر ﭘﺮه ﻣﺤﺪب در ﻃﻮل ﭼﺮخ دوار (روﺗﻮر ﻣﺤﺮك) و دﻳﮕﺮي داراي ﺷﺶ ﺷﻴﺎر ﻣﺎرﭘﻴﭽﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﺤﻔﻈﻪ اي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﺮاي ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﻣﻜﺶ و راﻧﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺒﺮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه روﻏﻦ در آن ﺟﺮﻳﺎن دارد ﭼﺮخ دوار ﭼﻬﺎر ﭘﺮه ﻳﺎ روﺗﻮر ﻧﺮي ﺗﻮﺳﻂ اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ درآﻣﺪه و ﺑﺎ ﺷﻴﺎرﻫﺎي ﺣﻠﺰوﻧﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن روﺗﻮر ﻣﺎدﮔﻲ اﺳﺖ درﮔﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد. وﻗﺘﻲ ﻛﻪ روﺗﻮر ﻣﻲ ﭼﺮﺧﺪ ﮔﺎز از ﻣﺠﺮاي ﻣﻜﺶ ﺑﺮاي ﭘﺮﻛﺮدن ﻓﻀﺎي ﺑﻴﻦ ﺑﺮآﻣﺪﮔﻲ ﭘﻴﭽﻲ و ﻓﺮورﻓﺘﮕﻲ ﺷﻴﺎر ﺣﻠﺰوﻧﻲ وارد ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ روﺗﻮر توﺳﻂ اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﺑﻪ ﮔﺮدش ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ ﮔﺎز ﻣﺒﺮد از دﻫﺎﻧﻪ ﻣﻜﺶ ﺑﻠﻌﻴﺪه ﺷﺪه و در ﻓﻀﺎي داﺧﻞ ﺷﻴﺎرﻫﺎ ﺣﺒﺲ ﻣﻲ ﺷﻮد.. ﮔﺎزي ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت در ﻓﻀﺎي داﺧﻞ ﺷﻴﺎرﻫﺎي ﺣﺒﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻮري و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻌﺎﻋﻲ ﺣﺮﻛﺖ داده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ درﮔﻴﺮ ﺑﻮدن ﺑﺮآﻣﺪﮔﻲ ﻣﺎر ﭘﻴﭽﻲ در ﺷﻴﺎرﻫﺎ ﻓﻀﺎي اﺷﻐﺎل ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺎز ﻣﺒﺮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎﻋﺪي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﺎز ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻓﻀﺎي داﺧﻞ ﺷﻴﺎرﻫﺎ ﺑﻪ دﻫﺎﻧﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ﮔﺎز در داﺧﻞ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﮔﺎز ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻴﺮ راﻧﺶ ﺳﻴﻠﻨﺪر را ﺗﺮك ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. در ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎي دوراﻧﻲ ﭘﻴﭽﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ ﺷﻴﺮ ﻟﻐﺰﻧﺪه ﻛﻪ در داﺧﻞ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﻃﺮاﺣﻲ و ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.ﺳﻴﺴﺘﻢ روﻏﻦ ﻛﺎري اﻳﻦ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﻴﭽﻴﺪه و ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﭘﻤﭗ روﻏﻦ، ﻳﻚ روﻏﻦ ﺟﺪا ﻛﻦ و ﻳﻚ ﻣﺨﺰن ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه روﻏﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺸﺎر روﻏﻦ و ﻣﻴﺰان روﻏﻦ در ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎي ﭘﻴﭽﻲ دوراﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر اﻫﻤﻴﺖ دارد. ﻣﺰاﻳﺎي ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎي دوراﻧﻲ ﭘﻴﭽﻲ

 • ﺻﺪا و ارﺗﻌﺎش ﻛﻢ
 •  ﺟﺮﻳﺎن آرام و ﻣﺪاوم ﮔﺎز ﺑﺮﺧﻼف ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎي ﻧﻮع رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ
 • ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﺎ ده درﺻﺪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﺎﻣﻲ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر
 • ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﻲ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن
 • دﻣﺎي ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦ
 • ﺑﺎزده حجمی ﺑﺎﻻ
 • اﺑﻌﺎد و اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎي ﻧﻮع رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ
 • در ﺻﻮرت ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﺎﻳﻊ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر آﺳﻴﺐ ﻧﺨﻮاﻫﺪ دﻳﺪ.
 • ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻌﺪاد اﺟﺰاء ﻟﻐﺰﻧﺪه ﻛﻢ ﺗﻌﻤﻴﺮات اﺳﺎﺳﻲ آﻧﻬﺎ ﺳﺎده ﺗﺮ اﺳﺖ.

ﻣﻌﺎﻳﺐ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎي دوراﻧﻲ ﭘﻴﭽﻲ

ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎي دوراﻧﻲ ﭘﻴﭽﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎ، ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﻼﻳﻢ ﺗﺮي دارﻧﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻪ ﺧﺮاب ﺷﺪن اﺟﺰاء آﻧﻬﺎ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻳﺎﺗﺎﻗﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎي ﭘﻴﭽﻲ در ﺻﻮرت دﭼﺎر ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺰﺋﻲ ﺑﺪون ﻧﺸﺎﻧﻪ اي ﻣﺤﺴﻮس ﺑﻪ ﻛﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﻛﻢ ﺷﺪن ﻣﻴﺰان روﻏﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﻣﻮﻗﻊ كار اﻳﻦ ﻧﻮع ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻟﺮزش و ﺻﺪاي ﻏﻴﺮﻋﺎدي را زﻳﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ و در ﺻﻮرت ﻛﻤﺒﻮد ﺟﺰﺋﻲ روﻏﻦ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻧﻘﺺ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﻮراً ﺑﺎﻳﺪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.

برش کمپرسور اسکرو