نصب و لوله کشی چیلر جذبی

لوله کشی چیلر جذبی

    پس از جابجایی چیلر و  استقرار صحیح آن بر روی فندانسیون، نصب چیلر جذبی و عملیات لوله کشی چیلر جذبی و مرتبط نمودن چیلر با سایر اجزای سیستم راه اندازی چیلر جذبی آغاز می شود. لوله کشی های آب سرد و برگشت و همین طور لوله کشی سوخت و همچنین مرتبط نمودن دودکش به چیلر از موارد اضافی دیگری است که می باید مطابق دستورالعمل سازندگان انجام شود. چیلرهای یک و دو اثره نیازمند لوله کشی سیال گرم کننده ژنراتور اعم از بخار، آب داغ یا آب گرم هم هستند.

لوله کشی ژنراتور    

سیال گرم کننده چیلرهای یک و دواثره که ژنراتور را تغذیه می کنند، ممکن است بخار، آب داغ یا آب گرم باشد. در هر صورت سیال گرم ورودی به ژنراتور توسط یک شیر کنترل ظرفیت  که از ترموستات آب سرد رفت به ساختمان فرمان می گیرد، کنترل شده و دبی یا دمای آن به مقدار مورد نیاز تعدیل و تنظیم می شود.

افت فشار شیر و خطوط لوله ژنراتور می تواند حدود 25 درصد حداکثر فشار پمپ می باشد.

لوله کشی آب گرم  و داغ

در شبکه های آب داغ یا آب گرم به منظور کنترل دبی آب گرم کننده ژنراتور ممکن است  از پمپ  های دور متغیر  با کنترل سرعت و یا از شیرهای کنترل دوراهه یا سه راهه استفاده شود. شیرهای دوراهه با فرمان گرفتن از ترموستات به طور تدریجی دبی را کم یا زیاد می کنند؛ اما شیرهای سه راهه با اخذ فرمان از ترموستات، مقداری از آب برگشت را با آب رفت مخلوط کرده و ضمن ثابت نگه داشتن دمای آب ورودی، آن را به میزان دلخواه تنظیم می کنند.

شیر سه راهه آب داغ ژنراتور چیلر جذبی

شماتیک استفاده از شیر سه راهی آب داغ ژنراتور

لوله کشی بخار چیلر جذبی

دبی و فشار دو عامل تعیین کننده در اندازه لوله های حامل بخار هستند. دبی بخار براساس ظرفیت سرمایشی چیلر تعیین می شود و فشار نیز برای چیلرجذبی تک اثره بین 15psi و برای چیلرهای دو اثره در حدود 120psi در نظر گرفته شده است . بنابراین در اندازه لوله های بخار چیلر جذبی دو اثره نسبت به تک اثره با دبی برابر به مراتب کوچک تر خواهد بود.  سرعت معمول بخار در خطوط چیلر جذبی 6000fpm  در نظر گرفته می شود. و اگر بحث سر و صدا اهمیت نداشته باشد  این عدد تا 8000fpm  نیز قابل بررسی می باشد سرعت چگالیده در لوله های برگشت نیز بین 30 – 75 فوت بر دقیقه در نظر گرفته می شود. مصرف بخار در چیلرهای تک اثره تقریبا 18 Ib/hr به ازای هر تن تبرید و در چیلرهای دواثره بخار به ازای هر تن تبرید 12 Ib/hr است. که می توان با این اعداد و مراجعه به جدول بخار مقدار سایز لوله آن را تعیین کنیم.

حتما بخوانید!
معرفی اجزای چیلر در تهویه مطبوع

در خط چگالیده حتما باید از تله بخار مناسب استفاده کرد. تله بخار انواع چیلرهای جذبی باید قابلیت دفع چگالیده در حجم بالا داشته باشد و تخلیه هوا در فشار پایین داشته باشد و تحت شرایط کنترل تدریجب بخار عمل کند

همان گونه که گفته شد فشار بخار در چیلر جذبی یک اثره بخار حداکثر 15psi  یا کمتر است در این گونه چیلرها کافی است ظرفیت برودتی را در عدد 20 ضرب کنید تا مقدار چگالیده بدست آید. به عنوان مثال حجم چگالیده چیلر به ظرفیت 500 تن تبرید حداکثر 10000 Ib/hr  که برای آن ظریب اطمینان دو درجه درنظر گرفته شده است.

در چیلرهای دو اثره مصرف بخار کمتر می باشد که به تبع آن مقدار چگالیده نیز کمتر است به عنوان مثال، مقدار چگالیده در یک چیلر جذبی دو اثره به ظرفیت 300 تن تبرید حداکثر 3600 پوند بر ساعت است که با گرفتن ظریب اطمینان  3 برابر ظرفیت آن به 10800 Ib/hr  خواهد رسید.

مناسب ترین نوع تله بخار برای چیلر جذبی،  تله بخار شناوری – حرارتی و بعد از آن  تله بخار سطلی معکوس می باشد.

راه اندازی چیلر جذبی و شماتیک خط کندانس بخار

شماتیک قرارگیری خط کندانس بخار

وجود یک شیر قطع و وصل دستی در خط بخار  برای جدا سازی تغذیه بخار چیلر مفید باشد. همین طور وجود یک صافی در مسیر بخار رفت می تواند مانع از ورود برخی ذرات به شیر کنترل چیلر گردد. نصب دو عدد فشار سنج  در ابتدا و انتها صافی می تواند وضعیت صافی از نظر گرفتگی و وجود ذرات در آن باشد. استفاده از steam separator  نیز  به خشک تر شدن هر چه بیشتر و عاری نمودن آن از قطرات مایع کمک میکند.

زیاد بودن فشار بخار شبکه نسبت به فشار بخار مجاز  ژنراتور، ضرورت استفاده از شیر تقلیل فشار یا فشار شکن را به وجود می آورد؛ این شیر باید قبل از شیر کنترل ظرفیت بسته شود و براساس فشار مجاز ژنراتور انتخاب گردد. در این میان سایز لوله های  به هیچ وجه  نباید ملاک تعیین شیر قرار گیرد. قبل و بعد از شیر حتما باید حتما مسیر کنار گذری هم به موازات شیر فشار شکن با همان اندازه در نظر گرفته شود. در مسیر لوله کنار گذر باید از یک شیر سوزنی استفاده نمود . این شیر در حالت عادی بسته خواهد بود و فقط در به هنگام تعمیر چیلر جذبی و سرویس چیلر جذبی تعمیرات شیر فشار شکن ممکن است کار آید.

حتما بخوانید!
دستورالعمل جامع نصب و راه اندازی فن کویل

جزئیات خط لوله کشی بخار چیلر جذبی

جزییات مسیر لوله کشی بخار

لوله کشی آب برج خنک کننده چیلر جذبی

خنک شدن محلول در ابزوربر و تقطیر مبرد در کندانسور ضرورت استفاده از برج خنک کنند و شبکه لوله کشی آن را اجتناب ناپذیر می کند. دما و دبی برج خنک کننده تاثیر بسزایی بر ظرفیت سرمایش چیلر دارد. از رو توجه به کیفیت و تناسب آن با سیال گرم کننده بسیار اهمیت دارد.

برای کنترل دمای آب برج خنک کننده، روش های متفاوتی وجود دارد که ساده ترین آن استفاده از ترموستات برای خاموش کردن فن برج خنک کننده دمای آب را کنترل کنند. در مدل های پیشرفته تر می توان با استفاده از درایو جهت کنترل دور فن و به تبع دمای آب خروجی از برج خنک کننده می باشد.

کنترل دمای آب برج خنک کننده چیلر جذبی برای راه اندازی

کنترل دمای آب برج خنک کننده به وسیله شیر سه راهه

یکی مرسوم ترین روشها جهت کنترل دمای آب برج خنک کننده، استفاده از شیر سه راه با مسیر کنارگذر دمای آب برج می باشد. در این روش بخشی از آب رفت به مدار برگشت وارد می شود  و موجب تعدیل دمای آب خنک کننده ورودی به چیلر می شود.

اندازه پمپ ها و لوله ها براساس دبی و فشار شبکه تعیین می گردد براساس استاندارد ARI560  دبی آب برج خنک کننده برای چیلرهای یک اثره  دبی آب برج خنک کننده برای چیلرهای یک اثره  3.6gpm به ازای هر تن تبرید است و این مقدار برای چیلرهای دواثره و شعله مستقیم معادل 4 گالن بر دقیقه به ازای هر تن تبرید می باشد.  برای تعیین فشار پمپ نیز باید افت فشار ناشی طول کل  مسیر به همراه اتصالات همچنین ارتفاع برج به همراه افت فشار ناشی از ابزوربر و کندانسور، هد پمپ بدست می آید.

لوله کشی برج خنک کننده برای نصب و راه اندازی چیلر جذبی

شماتیک لوله کشی برج خنک کننده چیلر جذبی

تبخیر آب در برج خنک کننده به طور مرتب باعث افزایش غلظت و سختی آب باقی مانده می شود ، افزایش سختی آب در حال گردش موجب رسوب گذاری در لوله های کندانسور و ابزوربر می گردد. رسوب گذاری باعث فرسایش و کاهش انتقال حرارت مبدل ها نیز می گردد. بنابراین حتما باید آب برج خنک کننده به طور مرتب زیر آب کشی شده و آب سختی گیری شده به عنوان آب جبرانی، جای آن را بگیرد . بدین منظور باید شیر و لوله زیر آب کشی را در تشتک یا مکش آب برج نصب گردد.

حتما بخوانید!
عیب یابی چیلر جذبی

لوله کشی آب سرد

آب سرد شده در اواپراتور توسط این شبکه در اختیار ساختمان قرار می گیرد. در چیلرهای شعله مستقیم که کاربرد دو فصلی دارند، این شبکه در فصل زمستان حامل آب گرم نیز می باشد. در هر دو حالت منبع انبساط سیستم باید در سمت مکش پمپ قرار گیرد. وجود کلید کنترل جریان در یا همان فلوسوییچ در مسیر خروجی آب سرد چیلر جذبی ضروری است.

لوله کشی چیلر جذبی و نصب فلوسوئیچ

نصب فلوسوییچ

عملکرد فلوسوییچ در مدار باید به گونه ای باشدکه با روشن شدن پمپ ها تیغه آن وصل گردد و قطع جریان آن تیغه آن قطع گردد. سازندگان چیلر جذبی همواره توصیه می کنند که چیلر در سمت دهش پمپ ها سیرکوله سیستم آب سرد  و برج خنک کننده قرار گیرد، تا ضمن ایجاد فشار مثبت، صافی پمپ ها، آلودگی ها و قرار را گرفته و مانع از ورود آن ها به کویل چیلر شود.  همچنین این اقدام از تخلیه شدن کویل چیلر به هنام خاموشی پمپ ها نیز جلوگیری می کند، زیرا در مسیر دهش، شیر یک طرفه وجود دارد وآب از طریق حلزونی و گلویی شفت به بیرون نمی چکد. علی رغم این توصیه می گردد که یک صافی که قطر چشمه های توری آن حداکثر 1.8 اینچ باشد، در ورودی چیلر نصب شود. دبی شبکه آب سرد حتما باید ثابت در نظر گرفته شود همچنین باید دو عدد بوشن جهت هواگیری در قسمت فوقانی واتر باکس ها نصب گردد تا در عملکذد چیلر خللی وارد نشود.

مسیر خط چیلد واتر چیلر باید حتی المقدور از منایع گرمایی مانند ژنراتور، منبع آب گرم و دود کش فاصله داشته باشد و عایق شده باشد.

فلودیاگرام موتورخانه چیلر جذبی و لوله کشی چیلر جذبی

فلودیاگرام موتورخانه چیلر جذبی

York :منابع

تحریریه تیم خدمات فنی مهندسی به فیکس

برداشت از مطالب سایت تنها با ذکر منبع و لینک سایت مجاز می باشد

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *